Bezoekersvoorwaarden Doe Museum B.V.


Inleiding

Doe Museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door Doe Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Doe Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Doe Museum bevindt zich in Veendam.

Algemene bepalingen: definities

Artikel 1.1
Onder Doe Museum wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, suppoosten, horecamedewerkers en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.
Artikel 1.2
Onder ‘het museumcomplex’ wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van Doe Museum valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, traverse, vergaderkamers, restaurant, koffiekamer, terras, en buitenterrein.
Artikel 1.3
Onder `bezoeker’ wordt verstaan eenieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met Doe Museum een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen of aan een activiteit deel te nemen die door Doe Museum wordt georganiseerd.
Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Doe Museum en een bezoeker.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

Artikel 2.1
Alle door Doe Museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Doe Museum aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens Doe Museum is verspreid. Doe Museum is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt.
Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.

Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van Doe Museum of een daartoe door Doe Museum bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5
Doe Museum restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Verblijf in het museumcomplex

Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare functionarissen van Doe Museum suppoosten daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van het Doe Museum, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:

a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;een uitzondering op deze regel vormen de standhouders die deelnemen aan manifestaties
b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het Doe Museum evenwel expliciet worden toegestaan;
d. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
e. te roken in alle ruimtes;
f. etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex;
g. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van Doe Museum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu’s of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door Doe Museum aan te wijzen plaats;
h. tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van Doe Museum , die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Doe Museum is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.

Artikel 3.6
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.
Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Klachten en reclamering

Artikel 4.1
Doe Museum zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door Doe Museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door Doe Museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert Doe Museum het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Doe Museum te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:
a. klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van Doe Museum ;
b. klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.

Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering inzake de overeenkomst tussen Doe Museum en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk Doe Museum te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4.4
Doe Museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is bij deze Bezoekvoorwaarden.

Aansprakelijkheid van het museum

Artikel 5.1
Voor schade ontstaan als gevolg van door Doe Museum en/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is Doe Museum nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Doe Museum /of zijn medewerkers.

Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3
In geen enkel geval is Doe Museum gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
a. de daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
b. het door de verzekeraar van Doe Museum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
c. de ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is Doe Museum nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Doe Museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.5
Doe Museum is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan Doe Museum -museumhouder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Doe Museum staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Doe Museum en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6
Indien Doe Museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Doe Museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is Doe Museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Doe Museum opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van Landgoed Fraeylemaborg.

Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van Doe Museum wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van Doe Museum in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van Doe Museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Doe Museum of een van zijn functionarissen.

Overmacht

Artikel 6.1
Als overmacht voor Doe Museum , die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Doe Museum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door Doe Museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Doe Museum gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen

Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de museumbalie in Doe Museum.

Artikel 7.2
Doe Museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door Doe Museum , geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden overgedragen aan de plaatselijke politie.

Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Overige voorwaarden

Artikel 8.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Doe Museum.

Artikel 8.2
Deelnemers aan manifestaties dienen zich strikt te houden aan de op- en afbouwtijden die het Doe Museum bekend maakt.
Het is nimmer toegestaan een kraam of andere presentatie af te breken voor de sluitingstijd van het evenement.
Standplaatsen en kramen dienen veegschoon opgeleverd te worden.
Standgelden dienen voor aanvang van de manifestatie te zijn betaald.
Het Doe Museum houdt zich het recht voor om in sommige gevallen een borg voor de standplaats te vragen. Deze borg krijgt u retour als de standplaats schoon is opgeleverd.

Toepasselijk recht

Artikel 9.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en Doe Museum is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en Doe Museum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Veendam,

Deze Bezoekvoorwaarden van Doe Museum zijn vastgesteld door de directeur en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Groningen te Groningen.
De directeur van Doe Museum
M.J. Edzes-Posthumus

© 2024 Doe Museum | Alle rechten voorbehouden | Neem contact op | Website door Boon Webdesign.